privacy-statement

N.J. de Mooij, psychiater is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacy statement. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens.

N.J. de Mooij verricht psychiatrische expertises op verzoek van opdrachtgevers zoals verzekeringsartsen, medisch adviseurs en rechtbanken. In dat kader worden de volgende gegevens verzameld:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nummer van paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN-nummer bij expertises voor het UWV

Daarnaast worden de volgende gegevens van opdrachtgevers vermeld:

 • Naam
 • Naam medisch adviseur/belangenbehartiger
 • Zaak- of referentienummer
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Factuuradres

Deze gegevens zijn nodig om de expertise te kunnen uitvoeren.

De gegevens van onderzochte worden gebruikt om:

Te verifiëren dat de juiste persoon op wie de onderzoeksopdracht van toepassing is, wordt onderzocht. Deze gegevens worden aan de opdrachtgever verstrekt door ze te vermelden in het expertise-rapport.
Medische informatie op te vragen bij de huisarts of (eerdere) behandelaars middels een ondertekende machtiging.

Een deel van de gegevens (naam, geboortedatum, identiteitsnummer, BSN) wordt vermeld in het expertise-rapport en op de bijgaande factuur, die uitsluitend ter beschikking komt van de opdrachtgever, zoals de medisch adviseur van een verzekeringsmaatschappij, UWV of arbodienst, de belangenbehartiger/advocaat van partijen en/of hun medisch adviseur of de Rechtbank.

Alle persoonlijke informatie die u verstrekt is vertrouwelijk en blijft veilig digitaal bewaard.
De digitale archivering voldoet aan de huidige Europese privacywetgeving (AVG).
Ten behoeve van het inzage- en correctierecht wordt het onderzoeksrapport of een gedeelte daarvan (in het geval van de bestuursrechtelijke zaken, de anamnese) per post aan u opgestuurd.

De gegevens worden niet gedeeld met andere personen/instanties dan nodig is in het kader van de uit te voeren opdracht, zoals boven beschreven, behoudens in het voorkomende geval, dat in het kader van een wettelijke verplichting de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie, die verdachte illegale activiteiten onderzoekt, daarom vraagt.

Er worden geen gegevens aan derden verstrekt. Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik van uw gegevens, neem dan contact op met N.J. de Mooij.

Psychiatrische expertise-rapporten worden bewaard zolang als dat voor de voltooiing van de opdracht noodzakelijk is.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, feitelijk te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw verzoek tot inzage, feitelijke correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per post of per e-mail sturen aan N.J. de Mooij, psychiater. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is gedaan verzoek ik u in het voorkomende geval dit verzoek vergezeld te laten gaan van een kopie van uw legitimatiebewijs.

N.J. de Mooij, psychiater is lid van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR). De klachtencommissie van de NVMSR behandelt klachten tegen rapportages van leden van de vereniging en klachten van leden van de vereniging, voor zover dat handelen of nalaten verband houdt met een rapportage of met de totstandkoming daarvan. Meer informatie over deze klachtenprocedure vindt u op www.nvmsr.nl.
U heeft verder de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.